FOCUSSON• Badania jakościowe on-line

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.Regulamin udostępniony jest Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.focusson.pl/regulamin/
3.Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług w serwisie Focusson jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
4.Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
5.W wypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika.
6.W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.
7.Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy,;
2)Usługodawca - FOCUSSON Sp. z o.o.; ul. Sokola 20B, 53-147 Wrocław; NIP 8992822613; Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000685448; Wysokość kapitału zakładowego 20 tyś PLN
3)Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
4)Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, w szczególności Badacz lub Respondent,
5)Badacz - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i założyła swoje Konto w celu przeprowadzenia badania,
6)Respondent – osoba posiadająca pełnią zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu bierze udział w badaniu przeprowadzanym przez Badacza,
7)Usługi - wszelkie odpłatne i niedpłatne świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Umowy w oparciu o Regulamin,
8)Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
9)Dane – treści, w szczególności informacje, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
10)Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługobiorcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
11)Zbiór Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę;
12)Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
13)Serwis - portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod domeną focusson.pl /focusson.com oraz jej poddomenami;
14)Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
15)Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, które również może wykorzystywać Usługodawca na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

§ 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Właścicielem Serwisu jest FOCUSSON Sp. z o.o.; ul. Sokola 20B, 53-147 Wrocław; NIP 8992822613; Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000685448; Wysokość kapitału zakładowego 20 tyś PLN
2.Prowadzenie przez Usługodawcę Serwisu obejmuje w szczególności:
1)udostępnianie przez Usługodawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych;
2)świadczenie Usług – polegających przede wszystkim na udostępnianiu narzędzi umożliwiających zaplanowanie badania, następnie budowę scenariusza(-y) badania i przeprowadzenia wywiadu(-ów) indywidualnego(-ych) lub grupowego(-ych), przeprowadzenie analiz uzyskanej transkrypcji z przeprowadzonego wywiadu (w szczególności zliczanie ilości słów, kontekstu, kodowania).
3.Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępów poniższych tego artykułu.
4.W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
5.Usługodawca zastrzega, że w celu poprawnego korzystania z usług dostępnych w serwisie Focusson wymagane od Użytkownika jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa spełniająca standardy technologii HTML w wersji 4.1 oraz CSS w wersji 3.0 ustalanych przez organizację World Wide Web Consortium (http://www.w3.org),
c) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi skryptów JavaScript, arkuszy stylów CSS oraz plików cookies.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia reklamacji na usługi oferowane przez Usługodawcę.
6.Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies” przechowywane na komputerach użytkowników w celu personalizacji wyświetlanych stron. Pliki te wysyłane są do Usługodawcy każdorazowo w sytuacji, kiedy użytkownik otwiera stronę znajdującą się na serwerach Usługodawcy, lecz nie są nigdzie przez Usługodawcę gromadzone. Użytkownik ma prawo do ich usunięcia z poziomu własnej przeglądarki internetowej, musi się jednak liczyć z tym, że pewne usługi oferowane przez Usługodawcę przestaną poprawnie funkcjonować w wyniku takiej akcji.
7.Usługodawca automatycznie przetwarza informacje na temat typu i wersji przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika platformy w celach dostosowywania wyświetlanych stron do ich możliwości.
8.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wyświetlanie treści i grafiki na stronie www przez niżej wymienione przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer w wersjach wcześniejszych niż 8.0,
b) Firefox w wersjach wcześniejszych niż 3.5
c) Chrome w wersjach wcześniejszych niż 6.0
d) Opera w wersjach wcześniejszych niż 9.0
e) Safari w wersjach wcześniejszych niż 3.0
oraz innych niestandardowych (tj. nie powszechnie stosowanych) niespełniających standardów technologii HTML w wersji 4.1 oraz CSS w wersji 3.0 ustalanych przez organizację World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).


6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego, jaką dysponuje użytkownik korzystający z Serwisu. Jeżeli z powodu słabej jakości połączenia internetowego utrudnione jest korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów za zakupioną usługę.
7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju usterki techniczne, opóźnienia łącza, bądź zakłócenia uniemożliwiające korzystanie z usług. Usługodawca zobowiązuje się dokładać starań, aby na bieżąco eliminować wszelkie pojawiające się problemy i utrudnienia w działaniu Serwisu, jednakże niemożliwością jest ich całkowite usunięcie, dlatego też nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy i problemy w działaniu platformy. Bardzo pomogą nam Państwo w ich lokalizowaniu i usuwaniu wszelkich usterek, które należy zgłaszać na skrzynkę mailową pod adresem biuro@focusson.pl.
8.Focusson zastrzega sobie prawo do powodowania zakłóceń i przerw w działaniu platformy jeśli są one spowodowane naprawą, konserwacja lub wprowadzanymi zmianami.
9.Respondenci mogą zachować całkowitą anonimowość, nie podawać ani adresu e-mail, ani żadnych danych pozwalających na ich identyfikację. Respondentowi pozostawia się pełną swobodę w podjęciu decyzji, czy chce pozostać anonimowy czy nie.
10.Każdy Respondent poprzez przystąpienie do udziału w badaniu automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie informacji z samego badania przez osobę przeprowadzającą badanie.
11.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie treściami pozyskanymi podczas badania. Zarządza nimi badacz.
12.Każdy Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych zawartych na serwerze Usługodawcy, może je przetwarzać, publikować i przechowywać je.
13.Usługi są związane z automatycznym działaniem mechanizmu Serwisu, oferującego możliwość wykorzystania narzędzi przez Badacza, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Dobór narzędzi oferowanych przez serwis jest zależny od potrzeb badacza, jednak same usługi świadczone są automatycznie.
14.Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania i przeprowadzania promocji.
15.Usługodawca zezwala na umieszczanie logo firmy Usługodawcy na dokumentach i prezentacjach stworzonych dzięki usługom i narzędziom oferowanym przez platformę. W celu uzyskania pomocy, konsultacji lub innych spraw z tym związanych należy kontaktować się na adres biuro@focusson.pl

§ 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

1.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2.Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
3.Przystąpienie do badania przez Badacza jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.Utworzenie Konta w zakresie Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
5.Usługodawca ma prawo do zlikwidowania konta badacza, jeśli nie użytkuje on go zgodnie z prawem oraz niniejszym regulaminem.
6.Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
7.W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Usługodawcy.
8.Procedura rejestracji polega na wypełnieniu danych znajdujących się na formularzu pod adresem http://www.focusson.pl/register/ oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
9.Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
10.Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem w szczególności następujących oświadczeń:
a)zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
b)dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
c)Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
d)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Usługodawcę, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
e)wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości mailowych na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej;
f)zezwalam na świadczenie Usług przez Usługodawcę w ramach mojego Konta na Portalu;
g)jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych;
h)akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
i)akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Usługodawcę umieszczanych przeze mnie w Serwisie Danych, w szczególności, jeśli naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
j)akceptuję i wyrażam zgodę na nieograniczone modyfikowanie lub usuwanie przez Usługodawcę wyglądu Serwisu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Serwisu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
k)akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Usługodawcę zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

§ 5 DANE OSOBOWE

1.W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
2.Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca - FOCUSSON Sp. z o.o. NIP 8992822613, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) jedynie w celach określonych niniejszym regulaminem.
3.Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celach statystycznych oraz w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także do dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
4.Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie stosownych dokumentów, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
6.Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
7.Usługodawca uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Usługodawca podkreśla jednak, że te Dane nie będą nigdy wykorzystywane w żaden inny sposób jak z konieczności dostarczenia Usług (tj. zapisywanie plików na serwerze czy wyświetlanie ich Respondentom).

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Każdy Użytkownik może mieć kilka Kont. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta nie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę. Udostępnianie swojego Konta innym osobom, jak również korzystanie z Kont należących do innych osób jest dopuszczalne wyłącznie na postawie pełnomocnictwa właściciela konta.
2.Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
1)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań szerzących propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
2)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
3)przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych podmiotów;
4)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
5)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
3.W szczególności zabrania się Użytkownikom:
1)bezprawnego umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem oprogramowania objętego prawami innych osób,
2)zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, pornografię, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
3)używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4)Usługodawca potwierdza, że każdy Użytkownik może przeprowadzić w Serwisie dowolną ilość wywiadów indywidualnych i grupowych oraz dokonać analizy transkrypcji z tych wywiadów
5.Usługodawca zastrzega, że wszelkie dane powstałe w wyniku dokonania analiz transkrypcji na Focusson nie są przedmiotem płatnych usług oferowanych przez platformę w związku z czym dostępne są dla użytkownika niezależnie od uiszczenia opłat.
6.Usługodawca nie odpowiada za przeprowadzane na platformie badania i analizy oraz za ich rezultaty.
7.Usługodawca nie odpowiada za dobór narzędzi do analiz.
8.Usługodawca daje możliwość osobom przeprowadzającym badania na Focusson do wygenerowania kodu dostępu do badania przypisanego każdemu z wywiadów oddzielnie. Dzięki czemu osoby biorące udział w poszczególnym wywiadzie są anonimowe. Jednakże Focusson nie bierze odpowiedzialności za rozporządzanie takimi kodami przez badacza.
9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za liczbę osób jaka zaloguje się na poszczególne badanie/ wywiad, nawet jeśli nie będzie ona zgodna z założeniami i planami badacza.
10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rekrutację respondentów do badania i nie przeprowadza takiej rekrutacji.
11.Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści poruszane i badane na platformie przez badaczy. Zauważone przez użytkowników treści niezgodne z Regulaminem należy zgłaszać na adres e-mail biuro@focusson.pl
12.Usługodawca nie odpowiada za udostępnianie przez badaczy hasła osobom trzecim.
13.Usługodawca zabezpiecza przechowywane dane zgodnie z obowiązującymi standardami dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia ich integralności i oryginalnej treści. Usługodawca w celu zabezpieczenia lub hostingu danych może korzystać z usług osób trzecich, profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług tego rodzaju.

§ 7 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PŁATNYCH

1.Usługodawca udostępnia narzędzia płatne i darmowe. W razie woli użycia narzędzi płatnych, u Użytkownika pojawia się informacja o koszcie usługi. Uruchomienie usługi oznacza obowiązek wniesienia opłaty w określonej w cenniku wysokości.
2.Za korzystanie z usług płatnych Usługodawca nalicza opłaty na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
3.Usługodawca nalicza opłaty na podstawie aktualnego w dniu wykonania usługi cennika, który jest ogólnodostępny i znajduje się pod adresem http://www.focusson.pl/cennik/
4.Zmiana cen oferowanych usług nie stanowi zmiany regulaminu i wchodzi w życie z chwilą umieszczenia nowego cennika na stronie internetowej Usługodawcy.
5.Zmiany cen oferowanych usług nie działają wstecz, tj. ceny usług zamówionych przed zmianą cen pozostaną niezmienione.
6.Usługodawca zobowiązuje się do czytelnego umieszczani informacji o cenie oferowanej usługi.
7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na oferowane usługi osobom i podmiotom trzecim według własnego uznania.
8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych na oferowane usługi.
9.Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych opcji Serwisu po wygaśnięciu abonamentu lub daty ważności płatności za usługi.
10.Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do zgromadzonych wyników na koncie użytkownika, jeżeli ich liczba przekracza ograniczenia wynikające z abonamentu z którego korzysta Użytkownik.
11.Usługodawca zezwala na przeprowadzenie tylko tylu wywiadów, za ile Użytkownik dokonał wpłaty. Po ich przeprowadzeniu zostanie zablokowana możliwość dalszego ich przeprowadzania, jednakże dane uzyskane w wywiadach będą dostępne na koncie Użytkownika.
12.Usługodawca zastrzega, że w chwili dokonania opłaty za wywiad, automatycznie badacz ma możliwość korzystania z analiz transkrypcji znajdujących się w serwisie w nieograniczonym czasie.
13.Usługodawca zastrzega, że ceny usług wskazanych w cenniku nie obejmują kosztów dostępu Użytkownika do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.
14.Opłaty naliczane w wyniku zamówienia usług oferowanych przez Usługodawcę można uiszczać za pośrednictwem serwisu platnosci.pl zgodnie z jego regulaminem.
15.Usługodawca uruchamia możliwość skorzystania z aplikacji dopiero po dokonaniu wpłaty i wpływie potwierdzenia zapłaty do Usługodawcy.
16.Usługodawca zastrzega, że dostęp do usług bezpłatnych jest uruchamiany automatycznie w momencie złożenia na nie zamówienia, natomiast dostęp do usług płatnych – po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za pośrednictwem serwisu platnosci.pl.
17.Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 - ze zm.) i w związku z tym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie określonym w wyżej wymienionej Ustawie.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)szkody poniesione przez Użytkownika, a spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika,
2)zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników,
3)czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie,
4)za Dane i treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników; Dane i treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
5)za straty poniesione przez użytkownika w wyniku udostępnienia danych swojego konta osobie trzeciej,
6)za decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie,
7)za wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych w Serwisie, zbudowanych na ich podstawie, bądź narzędzi własnych Użytkownika.
2.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 9 REKLAMACJE

1.Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Usługodawcy na adres : biuro@focusson.pl
2.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
3.Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres, z którego przyszło zawiadomienie o reklamacji lub na adres podany w treści reklamacji.
4.W przypadku utrudnień w kontakcie z nadawcą reklamacji leżących po stronie nadawcy reklamacji okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu.
5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
6.W przypadku gdy Użytkownik korzysta z usług płatnych oferowanych przez platformę i uiścił za te usługi wymaganą opłatę, Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego zwrotu płatności, jeśli korzystanie z danej usługi zostało uniemożliwione bądź przerwane w wyniku błędnego działania systemu po stronie Usługodawcy. Każda taka reklamacja będzie rozważana osobno i wymaga samodzielnego zgłoszenia przez użytkownika drogą elektroniczną na adres biuro@focusson.pl

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY

1.Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (biuro@focusson.pl) lub na piśmie (ul. Celtycka 4/6, 54-153 Wrocław).
2.Użytkownicy mają prawo do usunięcia konta w każdym czasie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta przez usługodawcę, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.
3.Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
4.Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub badania Użytkownika z systemu bez podania przyczyn.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.focusson.pl/regulamin/
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
3.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz poprosi o ponowną jego akceptację.
4.Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia tej zmiany w ramach Serwisu.
5.W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.
6.Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu.