Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej https://www.focusson.pl/regulamin/.

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług w serwisie FOCUSSON jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Użytkowników. Kontynuowanie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

6. Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

7. Nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności udostępniona pod adresem https://www.focusson.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy;

2) Usługodawca / Administrator / My – FOCUSSON Sp. z o.o.; ul. Sokola 20B, 53-147 Wrocław; NIP 8992822613; Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000685448; Wysokość kapitału zakładowego 20 tyś PLN

3) Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

4) Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, w szczególności Badacz lub Respondent,

5) Badacz – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i założyła swoje Konto w celu korzystania z Serwisu,

6) Respondent – osoba posiadająca pełnią zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i bez konieczności zakładania Konta bierze udział w badaniu przeprowadzanym przez Badacza posługująca się Nickiem podaną przy dołączaniu do badania,

7) Usługi – wszelkie odpłatne i nieodpłatne świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Umowy w oparciu o Regulamin,

8) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

9) Dane – treści, w szczególności wypowiedzi, informacje, pliki, linki, opisy, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

10) Dane Osobowe – zgromadzone informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

11) Konto Firmowe – przestrzeń w Serwisie zarządzana przez Użytkownika, w którego ramach Użytkownik może zaprosić innych Użytkowników decydując o ich dostępie do zamieszczonych tam Danych dostępne pod dedykowaną subdomeną w domenie focusson.com;

12) Nick – ciąg znaków wprowadzonych przez Respondenta w Serwisie na etapie dołączania do badania;

13) Serwis – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod domeną focusson.com oraz jej poddomenami;

14) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

15) Cennik – oferta przedstawiająca ceny korzystania z Serwisu kształtowane w zależności od długości czasowego dostępu oraz dostępu do wybranych Usług w Serwisie, na które może zdecydować się Użytkownik.

16) Okres Abonamentowy – okres dostępu do Serwisu i jego Usług przez Użytkownika po uprzednio uiszczonej opłacie na podstawie Cennika.

17) Właściciel Konta – Użytkownik, który stworzył w Serwisie Konto Firmowe i nim zarządza.

18) Badanie – Usługi dostępne w Serwisie umożliwiające Badaczowi przeprowadzenie badań marketingowych, w szczególności wywiadów fokusowych online, ankiet, badania bulletin board oraz innych.

19) Analiza – Usługi dostępne w Serwisie umożliwiające Badaczowi analizę danych i materiałów uzyskanych podczas Badań oraz wgranych w Serwisu w formie plików.

Dodatkowo zastosowanie mają wszelkie inne definicje umieszczone w Artykule 4. RODO.

§ 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU FOCUSSON

1. Właścicielem Serwisu jest FOCUSSON Sp. z o.o.; ul. Sokola 20B, 53-147 Wrocław; NIP 8992822613; Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000685448; Wysokość kapitału zakładowego 20 tyś PLN

2. Prowadzenie przez Usługodawcę Serwisu obejmuje w szczególności:

1) udostępnianie przez Usługodawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych;

2) świadczenie Usług – polegających przede wszystkim na udostępnianiu narzędzi umożliwiających przygotowanie badania oraz jego przeprowadzenie, a następnie analizę jego wyników.

3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępów poniższych tego artykułu.

4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

5. Usługodawca zastrzega, że w celu poprawnego korzystania z usług dostępnych w Serwisie wymagane od Użytkownika jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa spełniająca standardy technologii HTML w wersji 5 oraz CSS w wersji 3.0 ustalanych przez organizację World Wide Web Consortium (http://www.w3.org) oraz wspierająca obsługę języka JavaScript,

c) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi skryptów JavaScript, arkuszy stylów CSS oraz plików cookies.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia reklamacji na usługi oferowane przez Usługodawcę.

6. Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies” przechowywane na komputerach użytkowników w celu personalizacji wyświetlanych stron. Pliki te wysyłane są do Usługodawcy każdorazowo w sytuacji, kiedy użytkownik otwiera stronę znajdującą się na serwerach Usługodawcy, lecz nie są nigdzie przez Usługodawcę gromadzone. Użytkownik ma prawo do ich usunięcia z poziomu własnej przeglądarki internetowej, musi się jednak liczyć z tym, że pewne usługi oferowane przez Usługodawcę przestaną poprawnie funkcjonować w wyniku takiej akcji.

7. Usługodawca automatycznie przetwarza informacje na temat typu i wersji przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika platformy w celach dostosowywania wyświetlanych stron do ich możliwości.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wyświetlanie treści i grafiki w Serwisie przez niżej wymienione przeglądarki internetowe:

a) Internet Explorer w wersjach wcześniejszych niż 13.0,

b) Firefox w wersjach wcześniejszych niż 30.0

c) Chrome w wersjach wcześniejszych niż 32.0

d) Opera w wersjach wcześniejszych niż 20.0

e) Safari w wersjach wcześniejszych niż 10.0

oraz innych niestandardowych (tj. nie powszechnie stosowanych) niespełniających standardów technologii HTML w wersji 5 oraz CSS w wersji 3.0 ustalanych przez organizację World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego, jaką dysponuje użytkownik korzystający z Serwisu. Jeżeli z powodu słabej jakości połączenia internetowego utrudnione jest korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów za zakupioną usługę.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju usterki techniczne, opóźnienia łącza, bądź zakłócenia uniemożliwiające korzystanie z usług. Usługodawca zobowiązuje się dokładać starań, aby na bieżąco eliminować wszelkie pojawiające się problemy i utrudnienia w działaniu Serwisu, jednakże niemożliwością jest ich całkowite usunięcie, dlatego też nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy i problemy w działaniu Serwisu.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powodowania zakłóceń i przerw w działaniu platformy jeśli są one spowodowane naprawą, konserwacją lub wprowadzanymi zmianami.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania i przeprowadzania promocji.

12. Usługodawca zezwala na umieszczanie logo firmy Usługodawcy na dokumentach i prezentacjach stworzonych dzięki usługom i narzędziom oferowanym przez platformę. W celu uzyskania pomocy, konsultacji lub innych spraw z tym związanych należy kontaktować się na adres biuro@focusson.com

§ 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

3. Przystąpienie do badania przez Respondenta jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Utworzenie Konta w zakresie Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Usługodawca ma prawo do zlikwidowania konta Użytkownika, jeśli nie użytkuje on go zgodnie z prawem oraz niniejszym Regulaminem bez konieczności dokonania zwrotu jakichkolwiek kosztów oraz płatności poniesionych przez Użytkownika.

6. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Usługodawcy.

8. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu danych znajdujących się na formularzu pod adresem https://login.focusson.com/register/ oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

9. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem w szczególności następujących oświadczeń:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Usługodawcę, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości mailowych na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej;

f) zezwalam na świadczenie Usług przez Usługodawcę w ramach mojego Konta w Serwisie;

g) jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych;

h) akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

i) akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Usługodawcę umieszczanych przeze mnie w Serwisie Danych, w szczególności, jeśli naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

j) akceptuję i wyrażam zgodę na nieograniczone modyfikowanie lub usuwanie przez Usługodawcę wyglądu Serwisu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Serwisu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

k) akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Usługodawcę zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca – FOCUSSON Sp. z o.o. NIP 8992822613, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jedynie w celach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celach statystycznych oraz w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także do dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

4. Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie stosownych dokumentów, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi nieodłączny załącznik niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie treściami pozyskanymi podczas badania. Zarządza nimi Użytkownik.

7. Każdy Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych zawartych na serwerze Usługodawcy, może je przetwarzać, publikować i przechowywać je.

8. Respondenci mogą zachować całkowitą anonimowość, nie podawać ani adresu e-mail, ani żadnych danych pozwalających na ich identyfikację. Respondentowi pozostawia się pełną swobodę w podjęciu decyzji, czy chce pozostać anonimowy czy nie.

9. Każdy Respondent poprzez przystąpienie do udziału w badaniu automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie informacji z samego badania przez Badacza.

§ 6 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza mu dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Administrator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Administrator w takiej sytuacji staje się podmiotem przetwarzającym.

2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie profilowe, zwane dalej „Danymi osobowymi”.

3. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych.

5. Administrator zobowiązany jest do:

a. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych Osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;

b. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;

c. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;

d. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;

e. zapewnienia by:

i. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Administratora;

ii. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

6. Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

a. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych Osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;

b. stwierdzonym przez Administratora naruszeniu ochrony Danych Osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:

i. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;

ii. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;

iii. środków zastosowanych lub proponowanych przez Usługodawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

c. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych Osobowych.

7. Administrator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych, w szczególności poprzez:

a. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;

b. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;

8. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Administratora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Administratora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.

10. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Administratorze.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Usługodawca podkreśla jednak, że te Dane nie będą nigdy wykorzystywane w żaden inny sposób jak z konieczności dostarczenia Usług (tj. zapisywanie plików na serwerze czy wyświetlanie ich Respondentom).

§ 8 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Każdy Użytkownik może mieć kilka Kont. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta nie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę. Udostępnianie swojego Konta innym osobom, jak również korzystanie z Kont należących do innych osób jest niedopuszczalne.

2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań szerzących propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

3) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych podmiotów;

4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

5) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

3. W szczególności zabrania się Użytkownikom:

1) bezprawnego umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem oprogramowania objętego prawami innych osób,

2) zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, pornografię, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

3) używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4. Usługodawca potwierdza, że Użytkownik może korzystać z Serwisu i udostępnianych w nim Usług w zakresie swojego Planu Abonamentowego.

5. Usługodawca nie odpowiada za przeprowadzane na platformie badania i analizy oraz za ich rezultaty.

6. Usługodawca nie odpowiada za dobór narzędzi do analiz.

7. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rozporządzanie zaproszeniami do Badań przez Badacza.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za liczbę osób jaka zaloguje się na poszczególne badanie, nawet jeśli nie będzie ona zgodna z założeniami i planami badacza.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rekrutację respondentów do badania i nie przeprowadza takiej rekrutacji.

10. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści poruszane i badane na platformie przez badaczy. Zauważone przez użytkowników treści niezgodne z Regulaminem należy zgłaszać na adres e-mail biuro@focusson.com.

11. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnieniu przez badaczy dostępu do swoich Kont osobom trzecim.

12. Usługodawca zabezpiecza przechowywane dane zgodnie z obowiązującymi standardami dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia ich integralności i oryginalnej treści. Usługodawca w celu zabezpieczenia lub hostingu danych może korzystać z usług osób trzecich, profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług tego rodzaju.

§ 9 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PŁATNYCH

1. Usługodawca udostępnia narzędzia płatne i darmowe. W razie woli użycia narzędzi płatnych, u Użytkownika pojawia się informacja o koszcie usługi. Uruchomienie usługi oznacza obowiązek wniesienia opłaty w określonej w Cenniku wysokości.

2. Za korzystanie z usług płatnych Usługodawca nalicza opłaty na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

3. Usługodawca nalicza opłaty na podstawie aktualnego w dniu wykonania usługi Cennika.

4. Zmiana cen oferowanych usług nie stanowi zmiany regulaminu i wchodzi w życie z chwilą umieszczenia nowego Cennika na stronie internetowej Usługodawcy.

5. Zmiany cen oferowanych usług nie działają wstecz, tj. ceny usług zamówionych przed zmianą cen pozostaną niezmienione.

6. Usługodawca zobowiązuje się do czytelnego umieszczania informacji o cenie oferowanej usługi.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na oferowane usługi osobom i podmiotom trzecim według własnego uznania.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych na oferowane usługi.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych Usług Serwisu po wygaśnięciu Okresu Abonamentowego lub daty ważności płatności za usługi.

10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do zgromadzonych wyników na koncie użytkownika, jeżeli ich liczba przekracza ograniczenia wynikające z abonamentu z którego korzysta Użytkownik.

11. Usługodawca zezwala na przeprowadzenie tylko tylu badań, za ile Użytkownik dokonał wpłaty. Po ich przeprowadzeniu zostanie zablokowana możliwość dalszego ich przeprowadzania.

12. Usługodawca zastrzega, że ceny usług wskazanych w cenniku nie obejmują kosztów dostępu Użytkownika do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.

13. Usługodawca uruchamia możliwość skorzystania z Serwisu dopiero po dokonaniu wpłaty i wpływie potwierdzenia zapłaty do Usługodawcy.

14. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 – ze zm.) i w związku z tym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie określonym w wyżej wymienionej Ustawie.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody poniesione przez Użytkownika, a spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika,

2) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników,

3) czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie,

4) za Dane i treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników; Dane i treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

5) za straty poniesione przez użytkownika w wyniku udostępnienia danych swojego konta osobie trzeciej,

6) za decyzje podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie,

7) za wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych w Serwisie, zbudowanych na ich podstawie, bądź narzędzi własnych Użytkownika.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 11 REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Usługodawcy na adres: biuro@focusson.com

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres, z którego przyszło zawiadomienie o reklamacji lub na adres podany w treści reklamacji.

4. W przypadku utrudnień w kontakcie z nadawcą reklamacji leżących po stronie nadawcy reklamacji okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

6. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z usług płatnych oferowanych przez Serwis i uiścił za te usługi wymaganą opłatę, Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego zwrotu płatności, jeśli korzystanie z danej usługi zostało uniemożliwione bądź przerwane w wyniku błędnego działania Serwisu po stronie Usługodawcy. Każda taka reklamacja będzie rozważana osobno i wymaga samodzielnego zgłoszenia przez użytkownika drogą elektroniczną na adres biuro@focusson.com

§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (biuro@focusson.com).

2. Użytkownicy mają prawo do usunięcia konta w każdym czasie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta przez Usługodawcę, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych Serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

3. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub badania Użytkownika z systemu bez podania przyczyn.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 2. niniejszego artykułu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia tej zmiany w ramach Serwisu.

4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.

5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu.